Selecteer een pagina

Algemeen


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Wish you more counseling en coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72766948.

Wish you more counseling zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid betrachten en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van de opdrachtgever, bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd, voor Wish you more counseling niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Wish you more counseling en coaching zijn geaccepteerd.

Relatie Wish you more counseling – Opdrachtgever
Wish you more counseling zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Wish you more counseling zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Wish you more counseling met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Wish you more counseling zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Wish you more counseling heeft een inspanningsverplichting ting en kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichtte diensten. De resultaten en gebruik van de door Wish you more counseling verstrekte adviezen zijn immers afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Wish you more counseling vallen. Wish you more  is niet verantwoordelijk voor de acties van de klanten. Wish you more  adviseert, maar niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de opdrachtgever geen verandering merken of wanneer de desbetreffende counseling en coaching niet bij hen past.

Wish you more counseling zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door Wish you more counseling te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen tarief zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

Tarieven 
In de tarieven van Wish you more counseling en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, uitgezonderd de reiskosten. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die Wish you more counseling ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering in het niveau van de kosten, die Wish you more counseling noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend.

De werkzaamheden van Wish you more counseling worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdracht gever in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

In de honorariumberekening van Wish you more counseling zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Wish you more counseling vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan Wish you more counseling de uitvoering van de opdracht opschorten. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goed gekeurd. Deze eindafrekening moet door opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 30 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de op drachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aan sprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

 

Wijzigingen afspraken of annulering opdracht

  • Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.
  • Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
  •  Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
  • Bij annulering van een opdracht bij (Bedrijven)na ondertekening van de definitieve offerte worden 75% van de voorbereidende en uitvoeringskosten in rekening gebracht.
  • Het wijzigen van een trainingsdatum bij (bedrijven) kan tot 2 weken voor de afgesproken datum. Bij datumwijziging binnen het termijn van 2 weken worden 50% van uitvoerende kosten in rekening gebracht, mits er in overleg een redelijke alternatieve datum afgesproken kan worden.
  • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (06 36149996) en niet via de mail.
  • Als Wish you more counseling of Training door overmacht niet kan leveren, dan organiseert Wish you more counseling of Training een vervangende persoon met dezelfde kwaliteiten en professionaliteit of wordt er een nieuwe leveringsdatum afgesproken binnen redelijke termijn.
  • Ingrijpende wijzigingen in de opdrachtstelling hebben uiteraard consequenties voor de offerte. Werkzaamheden die buiten de offerte vallen worden, in overleg, op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid
Wish you more counseling is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van Wish you more counseling. De aansprakelijkheid van  Wish you more counseling is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Wish you more counseling is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg) schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Wish you more counseling te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Wish you more counseling zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

 

Geheimhouding en privacybescherming
Wish you more counseling is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wish you more counseling zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Wish you more counseling, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. dan wel de rapportage van Wish you more counseling ter beschikking stellen. Ook in de gevallen waarin Wish you more counseling niet tot geheimhouding verplicht is, zal Wish you more counseling de haar van zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Klachten en geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een klacht of geschil rijst tussen de opdrachtgever en Wish you more counseling, dan zullen partijen trachten deze klacht of dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien de klacht of het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.